SERWIS INTERNETOWY

Nasza serwis

Właściciel serwisu

Właścicielem strony jest GRG Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Boya-Żeleńskiego 77, 40-750 Katowice. Spółka wpisana jest do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000703766 prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Spółka posiada kapitał zakładowy w wysokosci 6.000 zł, wpłacony w całości.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących funkcjonowania serwisu czy prowadzonej przez spółkę działalności prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: biuro@grgconsulting.pl.

Zasady budowy serwisu internetowego

GRG Consulting sp. z o.o. dbając o właściwy dostęp do informacji na temat przetwarzania danych osobowych, jak również zapewniając, że ochrona danych osobowych zapewniana jest przez spółkę już w fazie projektowania (privacy by design) każdej z zapewnianych przez spółkę usług, a dane chronione są przez spółkę w sposób domyślny (privacy by default), przyjęto wewnętrzne wytyczne dot. konstruowania seriwsów internetowych należących do GRG Consulting sp. z o.o., które gwarantują właściwą zgodne z prawem, rzetelne i przejrzyste przetwarzanie danych osobowych w serwisach internetowych spółki.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Informacje ogólne

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest GRG Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Boya-Żeleńskiego 77, 40-750 Katowice. Spółka wpisana jest do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000703766 prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Spółka posiada kapitał zakładowy w wysokosci 6.000 zł, wpłacony w całości.

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności chcąc uzyskać jakiekolwiek dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych podejmowanego przez spółkę lub w przypadku chęci skorzystania z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej pisząc na adres e-mail: rodo@grgconsulting.pl lub kierując korespondencję tradycyjną na wskazany powyżej adres siedziby spółki.

Administrator nie zdecydował się wyznaczyć Inspektora Ochrony Danych.

Zasady przetwarzania danych osobowych

W związku z korzystaniem przez Użytkownika ze świadczonych przez nas cyfrowo usług, które wymagają przetwarzania danych osobowych użytkownika, administrator zbiera dane jedynie w zakresie niezbędnym do poprawnego świadczenia wybranych usług. Ponadto możliwe jest także dodatkowe zbieranie przez spółkę informacji o aktywności użytkownika w prowadzonych przez spółkę serwisach internetowych. Poniżej określone zostały zasady przetwarzania danych osobowych, którymi kieruje się administrator w celu bezpiecznego i zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych w ujętych w polityce przypadkach.

GRG Consulting sp. z o.o. szanuje prywatność osób odwiedzających prowadzone przez spółkę serwisy internetowe i dokłada wszelkich starań, aby przetwarzanie danych osobowych i innych informacji o aktywności Użytkownika było zgodne z przepisami prawa, w szczególności z wymogami następujących aktów prawnych:

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119 z późn. zm.) - zwanego dalej: “RODO”,

Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.),

Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.),

Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2019 r. poz. 2460 z późn. zm.).

Administrator danych stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia procesów przetwarzania danych osobowych. W szczególności zabezpieczamy połączenie ze stroną internetową, jak i dane przesyłane za pomocą formularza kontaktowego za pomocą szyfrowanego połączenia.

Wykorzystujemy wyłącznie usługi i usługodawców, którzy dają rękojmię bezpieczeństwa powierzonego im przetwarzania danych osobowych, którzy wdrożyli u siebie właściwego środki techniczne, organizacyjne i fizyczne w celu zabezpieczenia danych osobowych.

Podejmujemy wszelkie działania niezbędne do zagwarantowanie, że wybrani podwykonawcy i inne podmioty współpracujące ze spółką dają gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie administratora.

Stosując odpowiednie zabezpieczenia GRG Consulting sp. z o.o. opiera swoje postępowanie na uprzedniej ocenie ryzyka, jednocześnie dokonując bieżącego monitorowania ewentualnych zagrożeń dla przetwarzania danych osobowych, w tym zapewniając ochronę danych osobowych już na etapie projektowania usługi (privacy by desgin), jak i zapewniając domyślną ochronę danych (privacy by default) już od początku stosowania każdej z oferowanych przez nas usług.

Przetwarzanie danych osobowych podejmowane przez spółkę uwzględnia wszystkie zasady przetwarzania danych osobowych opisane w art. 5 RODO, tj.:

Zgodność z prawem przetwarzania

Dane przetwarzane są na podstawie i w granicach prawa przy uwzględnieniu przesłanek legalizujących przetwarzanie danych osobowych zapisane w art. 6 ust. 1 RODO oraz w zgodzie z innymi przepisami prawa, w tym w szczególności właściwymi przepisami sektorowymi.

Przejrzystość i rzetelność

Dokładane są wszelkie starania aby przetwarzanie odbywało się w sposób uczciwy i rzetelny, a osoby, których dane dotyczą były informowane w czytelny sposób i w jasnej, przejrzystej formie na temat procesów przetwarzania oraz związanych z nimi przysługujących im praw.

Ograniczenie celu przetwarzania

Dane przetwarzane są jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji celu, dla którego zostały zebrane i nie są przetwarzane dalej niezgodnie z tymi celami. Po osiągnięciu celu lub wyczerpania przesłanek legalizujących przetwarzanie, dane są niezwłocznie usuwane w sposób zapewniający bezpieczeństwo tego procesu.

Minimalizacja danych i ograniczenie okresu przetwarzania

Dane zbierane są jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji celów przetwarzania. Tam, gdzie to możliwe określane są terminy przetwarzania danych, zgodne z celami. Dokonywane są również bieżące, okresowe przeglądy i kontrole zasadności przetwarzania danych.

Prawidłowość przetwarzanych danych

Dane przetwarzane są w zgodzie z rzeczywistością, w razie potrzeby lub stosownej informacji na bieżąco aktualizowane, prostowane lub usuwane.

Poufność i integralność

Przetwarzanie odbywa się w oparciu o adekwatne do poziomu ryzyka odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, przede wszystkim z uwzględnieniem ochrony danych osobowych przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

Rozliczalność

Procesy przetwarzania danych i stosowania technicznych oraz organizacyjnych środków ich zabezpieczenia są w miarę możliwości dokumentowane, co zapewnia większą i efektywniejszą kontrolę administratora nad procesami przetwarzania.

Odbiorcy danych

Jeżeli jest to konieczne Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym świadczącym na zlecenie GRG Consulting określone usługi.

W szczególności Państwa dane osobowe zostaną przekazane Google LLC, który świadczy na rzecz spółki usługi hostingu strony internetowej oraz dostarcza niezbędnych narzędzi teleinformatycznych. Google LLC jest uczestnikiem Tarczy Prywatności gwarantując adekwatny poziom ochrony danych osobowych.

Więcej na temat zasad przetwarzania danych osobowych przez Google LLC znajdziecie Państwo tutaj.

Administrator zastrzega sobie równocześnie prawo do ujawnienia wybranych informacji dotyczących osoby, której dane dotyczą właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Przekazywanie danych do państw trzecich

Dane osobowe pozyskane za pośrednictwem strony internetowej nie są przekazywane poza obszar UE. Serwery strony internetowej oraz cały ruch związany z jej obsługą, odbywa się tylko i wyłącznie z obszaru UE.

W zakresie korzystania z usług oferowanych na portalach społecznościowych, takich jak Facebook czy Youtube (Google LLC), Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Zarówno Facebook, jak i Youtube (Google LLC) są uczestnikami Tarczy Prywatności gwarantując adekwatny poziom ochrony danych osobowych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

Prawa osób, których dane dotyczą

Na gruncie obowiązujących obecnie przepisów przysługuje Państwo, jako osobom, których dane dotyczą, szereg praw w odniesieniu do przetwarzania Państwa danych osobowych dokonywanego przez spółkę.

Prawo dostępu do danych

Uwzględnia możliwość uzyskania przez osobę, której dane dotyczą, od administratora, informacji czy i w jakim zakresie jego dane osobowe są przetwarzane. Dodatkowo osoba zwracając się o realizację tego prawa może żądać od administratora uzyskania dostępu do danych oraz - jeśli zajdzie taka potrzeba - uzyskania ich kopii. Kopia ta powinna zostać wydana bezpłatnie. Przy kolejnych tego rodzaju prośbach może zostać nałożona na wnioskującego rozsądna opłata, wynikająca m.in. z kosztów administracyjnych.

Prawo do sprostowania danych

Jeżeli przetwarzane przez administratora dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne osoba, której dane dotyczą może żądać od administratora ich sprostowania.

Prawo do usunięcia danych

Często określane również jako “prawo do bycia zapomnianym”. Na zasadach i w przypadkach określonych prawem, gdy jest możliwe, osoba, której dane są przetwarzane ma prawo żądać ich usunięcia. Należy jednak pamiętać, że nie zawsze to żądanie może zostać zrealizowane, np. w sytuacji, gdy istnieje obowiązek prawny ich przetwarzania przez administratora przez określony okres czasu.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

RODO przewiduje także możliwość wniesienia w określonych okolicznościach żądania o ograniczenie przetwarzania danych, którego dokonuje administrator, w szczególności w przypadkach, gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, gdy osoba kwestionuje prawidłowość danych, lub gdy wyczerpały się cele przetwarzania danych przez administratora, a podmiot danych nadal ich potrzebuje (np. w celu obrony roszczeń).

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych przysługuje osobie, której dane dotyczą, w sytuacjach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie przesłanki z art. 6 ust. 1 lit. e) i f), odpowiednio w związku z realizacją zadań w ramach władzy publicznej lub w interesie publicznym oraz w ramach realizacji interesu prawnego administratora danych. Jest to istotne prawo podmiotów danych umożliwiające sprzeciw wobec przetwarzania w sytuacji, gdy istnieje nierównowaga stron przetwarzania.

Prawo do przenoszenia danych osobowych

Obejmuje ono wyłącznie przypadki, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub gdy jest ono niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) i jednocześnie przetwarzanie ma charakter zautomatyzowany. Osoba dochodząc realizacji przedmiotowego prawa może żądać, aby administrator przekazał jej komplet zgromadzonych danych na jej temat w formie mającej postać ustrukturyzowanego, powszechnie używanego formatu nadającego się do odczytu maszynowego, a dodatkowo również, żeby dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Prawo do wycofania udzielonej zgody

Gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą, przysługuje jej prawo do wycofania tej zgody w każdym i dowolnym momencie. Co istotne wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Skarga do organu nadzorczego

Na przetwarzanie niezgodne z prawem, osobie, której dane dotyczą przysługuje zawsze prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Danych Osobowych, zgodnie z art. 79 ust. 1 RODO. Więcej informacji na temat możliwości wniesienia skargi znaleźć można na stronie internetowej UODO.

Prawo do dochodzenia odszkodowania

Każda osoba, która poniosła szkodę majątkową lub niemajątkową w wyniku naruszenia prawa ochrony danych osobowych ma prawo uzyskać od administratora, który dokonał tego naruszenia odszkodowania za poniesioną szkodę, zgodnie art. 79 ust. 2 w zw. z art. 82 RODO.

Nie wszystkie żądania realizacji praw osób, których dane dotyczą będą możliwe do spełnienia. Zakres przysługujących Państwu praw zależy bowiem zarówno od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych, jak i często - sposobu ich gromadzenia. Ponieważ dane osobowe w serwisach internetowych spółki przetwarzane są w szczególności na podstawie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora nie będziemy mogli zrealizować na przykład prawa do przenoszenia danych.

USŁUGI

Informacje szczegółowe

Poczta e-mail

Cel i podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe, które powierzą nam Państwo poprzez wiadomości e-mail są poufnie. Wykorzystujemy Państwa dane wyłącznie zgodnie z określonym celem, aby opracowywać Państwa zapytanie lub zgłoszenie.

Podstawę prawną stanowi artykuł 6 ustęp 1 litera f RODO. Nasz i Państwa wspólny, uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych wynika tutaj z celu, jakim jest odpowiadanie na Państwa zapytania, rozwiązywanie ewentualnych problemów oraz ewentualne nawiązanie przyszłej współpracy, jak i prowadzenie bieżącej korespondencji.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe przetwarzane w związku z prowadzeniem korespodencji e-mail przechowywane będą przez spółkę przez czas niezbędny do realizacji celu, dla którego dane te zostały zebrane, tj. w szczególności udzielenia odpowiedzi i prowadzenia korespondencji. Po tym czasie dane te mogą być w dalszym ciągu przetwarzane przez okres konieczny do dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, dla wykazania faktów zaistniałych w toku prowadzonej korespodencji, aż do okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Wymóg podania danych i konsekwencje ich nieudzielenia

Podanie danych potrzebnych do prowadzenia korespodencji elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne dla zrealizowania usługi i umożliwienia nam udzielenia odpowiedzi.

Formularz kontaktowy

Cel i podstawa prawna przetwarzania

W ramach usługi formularza kontaktowego Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez spółkę wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym.

Podstawą prawną podejmowanego przez nas w tym celu przetwarzania danych osobowych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci prowadzenia komunikacji z użytkownikami strony - art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Okres przechowywania danych

Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres konieczny do dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami i przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Wymóg podania danych i konsekwencje ich nieudzielenia

Podanie danych zawartych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne, jednakże konieczne do skorzystania z usługi i umożliwienia nam udzielenia odpowiedzi.

Newsletter

Cel i podstawa prawna przetwarzania

Na naszej stronie internetowej oferujemy możliwość subskrypcji newslettera, dzięki któremu zapewniamy subskrybentom dostęp do przygotowywanych przez spółkę opracowań, materiałów i artykułów, jak również w którym przesyłamy informacje marketingowe na temat świadczoncyh przez nas usług. Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie naszego newslettera, wykorzystamy Państwa adres e-mail do przesyłania informacji dotyczących artykułów, materiałów, opracowań oraz innych informacji w tym dotyczących produktów, promocji, konkursów i nowości znajdujących się w ofercie spółki. Dane wykorzystujemy także do badania zadowolenia klientów.

Podstawą prawną wymienionego powyżej przetwarzania danych jest udzielana przez Państwa zgoda, która zostaje wyrażona poprzez zapisanie swojego adresu e-mail do newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Okres przechowywania danych

Dane osobowe przetwarzamy do momentu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych. Jeżeli wycofają Państwo zgodę na otrzymywanie newslettera Państwa dane zostaną usunięte z naszych list mailingowych.

Wymóg podania danych i konsekwencje ich nieudzielenia

Podanie danych koniecznych do złożenia zapisu na newsletter jest dobrowolne, jednakże konieczne do skorzystania z przedmiotowej usługi.

Serwis internetowy

Cel i podstawa prawna przetwarzania

W związku z korzystaniem przez użytkownika z serwisu internetowego spółka zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia oferowanych usług, jak również uzyskania informacji o aktywności użytkownika na stronie internetowej.

Dane osobowe w zakresie prowadzenia serwisu internetowego przetwarzane są dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci badania aktywności użytkowników, prowadzenia działalności marketingowej i poprawiania jakości świadczonych usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Okres przechowywania danych

Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, w tym w szczególności przez okres wykorzystywania właściwych plików cookies na komputerze użytkownika - zobacz więcej na temat plików cookies.

Wymóg podania danych i konsekwencje ich nieudzielenia

Podanie danych koniecznych do właściwego funkcjonowania strony jest wymagane, a w przypadku ich nieudzielenie spółka nie ma możliwości zapewnić poprawnego funkcjonowania serwisu internetowego. Podanie pozostałych danych - niezbędnych m.in. do oceny ruchu na stronie internetowej, zachowania użytkownika, poprawy funkcjonalności strony czy do celów marketingowych - jest dobrowolne i ich nieudzielenie nie wiąże ze sobą żadnych negatywnych konsekwencji.

Portale społecznościowe

GRG Consulting sp. z o.o. prowadzi profile na następujących portalach społecznościowych:

- GRG Consulting

- KURSRODO.EU

- GRG Consulting

- KURSRODO.EU

Cel i podstawa prawna przetwarzania

Celem przetwarzania danych na naszych portalach społecznościowych jest informowanie Państwa jako naszych Klientów o ofertach, produktach, usługach, promocjach, konkursach, a także prowadzenie bieżącej komunikacji z osobami odwiedzającymi nasze profile na wspomnianych wyżej adresach.

Przetwarzanie danych w opisywanym zakresie odbywa się w z uwagi na realizację prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez adminsitratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w postaci potrzeby prowadzenia działań marketingowych, komunikacji i bieżącej obsługi klientów spółki odwiedzających profile społecznościowe prowadzone przez spółkę.

Okres przechowywania danych

Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres konieczny do dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami i przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Jeżeli określone zagadnienie (zawarte np. w prywatnej wiadomości) wymaga odniesienia się do niego w przyszłości okres przechowywania tych danych może zostać przedłużony.

Wszystkie publiczne posty opublikowane przez Państwa na portalach społecznościowych pozostają na osi czasu (Facebook) lub w komentarzach (YouTube) przez cały czas, chyba że usuniemy je ze względu na aktualizację wątku, naruszenie prawa lub naruszenie naszych wewnętrznych wytycznych i/lub regulaminów, bądź w sytuacji podjęcia przez Państwa indywidualnej decyzji o usunięciu własnego wpisu.

W odniesieniu do usunięcia Państwa danych przez właścicieli portali, tj. Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park (Facebook) oraz Google LLC z siedzibą Mountain View (YouTube) informujemy, że nie mamy możliwości przeciwdziałania decyzjom administratora i właściciela platformy.

W zakresie właściwego korzystania z portali społecznościowych oraz uzyskania dodatkowych informacji na temat przetwarzania danych osobowych podejmowanych przez opisywane portale społecznościowe należy zapoznać się z postanowieniami Polityk prywatności wyżej wymienionych dostawców.

Informacje dotyczące przetwarzania danych przez dostawców usług naszych portali społecznościowych oraz inne możliwości dotyczące ochrony Państwaw tym zakresie można znaleźć w na stronach internetowych tych dostawców:

> Facebook

> Youtube

Wymóg podania danych i konsekwencje ich nieudzielenia

W przypadku korzystania z profili spółki dostępnych na portalach społecznościowych podanie danych osobowych jest niezbędne dla możliwości korzystania z zasobów udostępnianych na przedmiotowych profilach. Podanie tych danych jest jednakże dobrowolne.

PLIKI COOKIES

Funkcjonowanie serwisu

Czym są?

To niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych.

W „cookies”, składających się z szeregu liter i cyfr, znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, np. tych wymagających autoryzacji – m.in. podczas logowania do konta pocztowego czy sklepu internetowego.

Wszystkie działające w internecie serwisy – wyszukiwarki, strony informacyjne, newsowe, sklepy internetowe, strony urzędów państwowych i innych instytucji publicznych, mogą prawidłowo działać dzięki wykorzystaniu „cookies”.

Ciasteczka umożliwiają także m.in. zapamiętanie naszych preferencji i personalizowanie stron internetowych w zakresie wyświetlanych treści oraz dopasowania reklam. Dzięki plikom cookies możliwe jest też rejestrowanie produktów i usług czy głosowanie w internetowych ankietach.

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika, czyli np. zapamiętania logowania do serwisu czy zapamiętania towarów dodanych do koszyka w sklepie internetowym. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

W szczególności mówiąc o plikach cookies należy pamiętać o tym, że:

Nie służą one identyfikacji użytkowników i na ich podstawie w żaden sposób nie jest ustalana czyjakolwiek tożsamość.

Identyfikują one dane komputera i przeglądarki używanych do przeglądania stron internetowych – pozwalają np. dowiedzieć się czy dany komputer już odwiedzał stronę

Dane pozyskane z ciasteczek nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi użytkowników pozyskanymi - np. podczas rejestracji w serwisach

Nie są szkodliwe ani dla nas ani dla naszych komputerów, czy smartfonów – nie wpływają na sposób ich działania.

Do czego służą?

Dzięki plikom cookies korzystanie ze stron internetowych jest łatwiejsze i przyjemniejsze a ich zawartość – teksty, zdjęcia, ankiety, sondy, ale również reklamy – jest lepiej dopasowana do oczekiwań i preferencji każdego użytkownika internetu.

Pliki cookies w szczególności są potrzebne administratorowi strony, żeby:

Umożliwić zapamiętywanie naszych odwiedzin na stronie i naszych preferencji dotyczących tej strony (m.in. język strony, jej kolor, układ, rozmieszczenie treści).

Pozwolić sklepom internetowym polecać produkty związane z tymi, które zazwyczaj wybieramy, które mogą nas potencjalnie zainteresować.

Pomóc przechowywać towary wrzucone przez użytkownika do zakupowego koszyka w sklepach online.

Umożliwić użytkownikowi korzystanie z kont w serwisach.

Umożliwić użytkownikiowi zapamiętanie ustawień logowania do serwisu na każdej z dostępnych w danej witrynie podstron.

Sprawić, że użytkownik nie widzi nieustannie tej samej reklamy czy ankiety do wypełnienia.

Zaprezentować użytkownikowi reklamy w sposób uwzględniający jego zainteresowania czy miejsce zamieszkania – w ten sposób reklamy, dzięki którym korzystanie z wielu serwisów internetowych może być bezpłatne, mogą informować nas o potencjalnie interesujących nas produktach i usługach.

Tworzyć anonimowe statystyki odwiedzalności serwisów.

Dzięki plikom cookies właściciele i wydawcy serwisów internetowych są w stanie ocenić realne zainteresowanie swoimi serwisami, mogą lepiej poznać oczekiwania i preferencje użytkowników, zrozumieć sposób w jaki użytkownicy korzystają z ich serwisów oraz, korzystając z najnowszych rozwiązań technologicznych, mogą stale udoskonalać swoje serwisy internetowe czyniąc je jeszcze przyjaźniejszymi i lepiej dostosowanymi do potrzeb użytkowników.

Podstawowe rodzaje plików cookies

Cookies sesyjne – są to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji przeglądarki, czyli do momentu jej zamknięcia. Te cookies są obowiązkowe, aby niektóre aplikacje lub funkcjonalności działały poprawnie.

Cookies stałe – dzięki nim korzystanie z często odwiedzanych stron jest łatwiejsze (np. zapewniają optymalną nawigację, zapamiętują wybraną rozdzielczość, układ treści etc.). Te informacje pozostają pamięci przeglądarki przez dłuższy okres. Czas ten zależy od wyboru, którego można dokonać w ustawieniach przeglądarki. Ten rodzaj cookies zezwala na przekazywanie informacji na serwer za każdym razem, gdy odwiedzana jest dana strona. Stałe cookies są również nazywane jako tzw. śledzące „cookie” (ang. tracking cookies).

Cookies podmiotów zewnętrznych – (ang. third parties cookies) – to informacje pochodzące np. z serwerów reklamowych, serwerów firm i dostawców usług (np. wyszukiwania albo map umieszczanych na stronie) współpracujących z właścicielem danej strony internetowej. Ten rodzaj cookie pozwala dostosowywać reklamy – dzięki którym korzystanie ze stron internetowych może być bezpłatne – do preferencji i zwyczajów ich użytkowników. Pozwalają również ocenić skuteczność działań reklamowych (np. dzięki zliczaniu, ile osób kliknęło w daną reklamę i przeszło na stronę internetową reklamodawcy). Na podstawie informacji pozyskanych z tych cookies można tworzyć tzw. ogólne profile użytkowników, dzięki którym mężczyźni interesujący się finansami i samochodami (odwiedzający strony o tej tematyce) zobaczą reklamy dopasowane do ich potencjalnych zainteresowań, a nie np. reklamę kobiecych kosmetyków.

Zarządzanie ciasteczkami

Pamiętaj, że jako użytkownik serwisu masz możliwość samodzielnego zarządzania plikami cookies. Jeżeli opcja uprzedniego wyboru określonych plików cookies, na których umieszczenie wyrażasz zgodę, nie jest w danym momencie dostępna w seriwsie, z którego korzystasz, to pamiętaj, że zawsze jest to możliwe z poziomu przeglądarki internetowej, z której korzystasz.

W najpopularniejszych przeglądarkach masz możliwość:

Zaakceptowania obsługi ciasteczek - co pozwoli Ci na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe.

Zarządzania cookies na poziomie witryny - co umożliwia Ci ustawienie odrębnych preferencji, co do pojedynczych, wybranych przez Ciebie witryn.

Określenia osobnych ustawień dla różnych typów plików cookies - na przykład akceptowania plików trwałych jako sesyjnych itp.

Ręcznego blokowania lub usuwania cookies.

Pamiętaj, że efektem zmiany ustawień w przeglądarce, w zależności od wybranej opcji, może być utrata możliwości korzystania z niektórych serwisów i usług lub z niektórych funkcji w nich dostępnych.

Więcej na temat ciasteczek

Przedstawione powyżej opracowanie tłumaczące funkcjonowanie ciasteczek w serwisach internetowych przygotowane zostało przez Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska.

Sprawdź więcej informacji na temat plików cookies wchodząc na stronę wszystkoociasteczkach.pl.

Polityka prywatności